KOOPCONTRACT KITTEN

 

 

 

Gegevens Verkoper:

 

 

 

Ragdoll Cattery Priceless
Hoekbree 36
9403 GS  Assen
Telefoon 06-27185242
Email: bosdiana1@gmail.com
Homepage:
www.ragdollcatterypriceless.nl  
Rekeningnummer: 

 

 _______________________________________________________________________

 

 Gegevens Koper:

 

 

 

Naam: 
Adres: 
Postcode/Woonplaats: 
Tel: 
Email:

 

 _________________________________________________________________________

 

 Gegevens Kitten/Kat:

 

 

 

Naam: 
Ras: Ragdoll
Kleur: 
Geboortedatum: 
Geslacht: 
Stamboomnummer: 
Chipnummer:
Vader: 
Moeder:
Verkoopprijs: € 
Aanbetaling:  
Restbedrag:   

 

 

 

 

 

 Voorwaarden/bepalingen behorende bij de koopovereenkomst

 

 

 

·         Verkoper verklaart hierbij dat de bovenvermelde kitten/kat, op het moment van de verkoop, naar haar beste weten, volledig    gezond, vrij van ziekten, afwijkingen en enigerlei parasieten en/of huidaandoeningen is. 

 

·         Verkoper verklaart het kitten/de kat alle benodigde zorg en aandacht te hebben gegeven, die het kitten/de kat nodig heeft om op   te groeien tot een gezonde en sociale kat. 

 

·         Verkoper verklaart het kitten/de kat de benodigde inentingen te hebben gegeven. 

 

·         Verkoper verklaart hierbij met katten te fokken die naar zijn weten volledig gezond, vrij van ziekten, parasieten en erfelijke       aandoeningen zijn

 

 

 

 

De datum van de overdracht zal als aankoopdatum worden benoemd. De datum van overdracht zal ca.12 weken na de geboorte van het kitten zijn en wordt in goed overleg  met de verkoper en koper bepaald. Het koopcontract zal ca. 4/5 weken na de geboorte worden getekend. Dit zal gebeuren bij het eerste kittenbezoek. Tijdens dit bezoek zal de keuze definitief bepaald worden. De aanbetaling van € 100,00 dient binnen1 week na dit bezoek aan ons overgemaakt te worden.

 

 Verkoper adviseert  de koper om het kitten binnen 5 werkdagen te laten onderzoeken door een erkende dierenarts. Als uit het onderzoek blijkt dat het kitten aan een gebrek of een ziekte lijdt, heeft de koper het recht om het kitten terug te brengen naar de verkoper. Verkoper zal dan het aankoopbedrag terugstorten op rekening van de koper, of de koper mag een ander kitten uitzoeken.( let op, dit kan zijn uit een ander nest en/of van andere ouders) De dierenarts dient overigens wel, een door hem persoonlijk ondertekende verklaring af te geven ter bewijs van het bovenstaande. Het virus en of gebrek moet zijn opgelopen bij de verkoper. Deze voorwaarde komt dan ook te vervallen als het kitten in aanraking is geweest met andere katten en/of vrij rond gelopen heeft zonder toezicht. De kosten van de dierenarts komen te allen tijde voor rekening van de koper. 

 

 Wanneer het kitten/de kat voor de leeftijd van 1 jaar na de aankoopdatum zal overlijden als gevolg van inwendige afwijkingen of erfelijke aandoeningen, die het dier niet in staat stelt volwassen te worden en die op het moment van verkoop niet zichtbaar waren en derhalve ook niet bekend waren bij de verkoper en koper, zal de verkoper een schaderegeling treffen, middels het gratis aanbieden van een kitten van het zelfde ras. Dat zal dan wel een kitten worden uit een ander nest en als mogelijk van andere ouders. Mocht koper hier niet voor kiezen wordt er 50% van het aankoopbedrag teruggestort op de rekening van de koper. Het betreft hier aangeboren of erfelijke afwijkingen (geen besmettelijke ziekten of virussen). De koper kan alleen aanspraak maken op deze vergoeding indien er een autopsierapport kan worden overlegd. Hierin moet worden aangetoond dat het kitten daadwerkelijk is overleden aan een erfelijke aandoening. Dit rapport zal door een erkend en bevoegd laboratorium moeten zijn opgemaakt en ondertekend. Dierenartskosten worden niet door de verkoper vergoed en komen te allen tijde voor rekening van de koper.

 

 

 

In geval van het ontdekken van een erfelijke afwijking bij het kitten/de kat gedurende zijn of haar leven, is koper verplicht verkoper hiervan op de hoogte te stellen. De verkoper heeft het recht het kitten/de kat op een latere leeftijd op kosten van de verkoper te laten testen op erfelijke aandoeningen. Op deze wijze kan de verkoper beslissen bepaalde fokdieren uit te sluiten voor de fok. Verkoper heeft te allen tijde het recht op een second opinion. Deze zal worden uitgevoerd door een dierenarts van zijn keuze. De kosten van deze second opinion zijn op rekening van verkoper. De koper is verplicht om aan dit laatstgenoemde onderzoek mee te werken teneinde recht te hebben op een schaderegeling met verkoper. 

 

 

 

De koper wordt verplicht om de verkoper op de hoogte te stellen bij een eventuele definitieve uithuisplaatsing van het kitten/de kat. Indien er nog geen nieuw huis voor het kitten/de kat beschikbaar is, is de verkoper verplicht de koper  te ondersteunen om een nieuw huis te zoeken, of het kitten/de kat terug te nemen. Hierbij zal geen vergoeding worden uitbetaald. Indien het kitten/de kat wordt doorverkocht, blijven de in dit contract opgenomen bepalingen en gemaakte afspraken van kracht.

 

 

 

 

 

·         Koper verklaart het aangekochte kitten/kat een liefdevol, schoon thuis te geven. 

 

·         Koper verklaart het kitten/de kat niet op te sluiten in kooien.

 

·         Koper verklaart het kitten/de kat nimmer in een asiel te plaatsen

 

·         Koper verklaart het kitten/de kat nooit te ontnagelen.

 

·         Koper verklaart het kitten/de kat regelmatig te laten inenten. 

 

·         Koper verklaart het kitten/de kat gezonde voeding te zullen geven.

 

·         Koper verklaart verkoper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het eventueel vroegtijdige overlijden van de aangekochte kat.

 

·         Koper verklaart hierbij het inentingsboekje, de stamboom en het eigendomscertificaat van de verkoper te hebben ontvangen. 

 

·         Koper verklaart dat het kitten/de kat alleen onder toezicht of in een afgesloten tuin/balkon/ren of aangelijnd naar buiten gelaten wordt.

 

·         De verkoper verklaart geen handelaar te zijn en dus niet als tussenpersoon voor anderen te fungeren. Het kitten/de kat zal bij de koper in huis opgroeien als huisdier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het kitten/de kat mag worden geshowd. De verkoper geeft geen garantie op showkwaliteit. Showen mag alleen op een manier zoals door een erkende kattenvereniging geoorloofd is.

 

 

 

 

 

Beide ouders van het kitten/de kat zijn, voordat er een dekking heeft plaats gevonden, getest op Hypertrofische Cardiomyopathie (HCM) en Polycystic Kidney Disease (PKD) Daarnaast zullen er diverse bloedtesten (o.a. FIV en FELV) gedaan worden. De verkoper zal een kopie van deze testen bij de verkoop aan de koper overhandigen. 

 

 

 

Als blijkt dat de koper binnen een termijn van 2 weken toch last krijgt van een allergische reactie welke aantoonbaar wordt veroorzaakt door het kitten, mag de koop worden ontbonden en zal het aankoopbedrag, met uitzondering van de aanbetaling, worden teruggestort op de rekening van de koper. De koper dient het kitten zelf te retourneren bij de verkoper.

 

 

 

De koper en verkoper van het kitten/de kat waarop dit koopcontract betrekking heeft, verklaart middels zijn/haar handtekening akkoord te gaan met alle bepalingen in dit contract. Dit contract is derhalve bindend. Bij overtreding van de bepalingen en afspraken die zijn opgenomen in dit contract, heeft de verkoper het recht om het kitten/de kat terug te eisen. Hierbij wordt 50% van het aankoopbedrag, min de aanbetaling teruggestort op rekening van de koper. Alle juridische kosten welke voortvloeien uit het overtreden van de bepalingen en afspraken welke zijn opgenomen in dit koopcontract, komen voor rekening van de koper. 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt te:

 

Op:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening Verkoper:                                                  Handtekening Koper: